لویـی پـانـزدهم یک روز صبـح از یکی از خدمـت گزاران  

قدیمی خود پرسید: چند تا اولاد داری؟ 

   مرد جواب داد: چهار تا. 

   آن روز تا شب، لویی پانزدهم دو سه بار این پرسش را  

تکـرار کرد و خدمـتـگزار هم هر بـار پـاسخ داد که چهار تا. 

بعد از صـرف شـام، پـادشاه فـرانسـه دوبـاره سـوالش را  

تکرار کرد ولی این بار پیش خدمت پاسخ داد که:  

   ـ شش تا.

   پادشاه با تعجب گفت: به نظرم می آید که گفته بودی  

چهار تا اولاد داری، این طور نیست؟! 

   مـرد جواب داد: بـلـه! اما از ترس آن که مبـادا تکرار یک  

حرف، اسبـاب کسالت خاطـر مبـارک شود، عدد را عوض  

کردم!

منبع : ششم و متوسطه اول |چهار اولاد یا شش تا؟
برچسب ها : چهار ,اولاد