ســه گــونــــه بــوده رواج عـقــیــده در عالـــم 

 

که مـرد از آن سَری جست و پـیـروان انـدوخت 

 

یـکـی بـه زور کـه تـا مــردمـــانـش بـپــذیـرنـد 

 

بـکشـت مـردم و بنـیـاد کنـد و خانـه بسوخت 

 

دو دیـگر آنـکه عـقـیـدت بـه سیــم و زر خریـد 

 

از آن کسی که عقیدت به سیـم و زر فروخت 

 

سـه دیگر آنکه به تـعـلـیـم و تـربـیـت پرداخت 

 

چراغ فـکــر بـدیــن گـونــه در جهـان افــروخت 

 

چو رفـــت زور و زر، آن فـکـر نـیـز بـار بـبـسـت 

 

بـمـانــد آنــچه بـه تـعـلـیـم و تـربـیـت آمـوخت 

 

محمد هاشم میرزا افسر

منبع : ششم و متوسطه اول |پایداری و قوام فرهنگ
برچسب ها :