بیش تـر حکومـت هـا برای بدست آوردن رأی و اقـبـال 

 مـردم، در ابتـدای شکل گیری، به ظـاهر هـم که شـده  

وانـمـود می کنـنـد به خدا و اصـول و ارزشهـای اخلاقـی 

 اعتـقـاد دارنـد.  

 

    اما وقتی که قـدرت را به دست می گیرنـد و « بر خر  

مـراد سـوار می شونـد »، دچار تغیـیـر در رفـتـار و حتی  

گفتـار می شونـد و خود را « خدا »، و مـالـک جان و مال  

مردم می نامند!

  

    زنده یاد دکتر باستانی پاریزی می گوید: تحمل و مدارا  

در حکومت ها رفـتـه رفـتـه به تـجمـل و اشرافـی گـری و  

سـرکشـی و زیـاده خواهـی تبـدیـل می شود و این آغاز  

پایان حکومت هاست. 

 

 

منبع : ششم و متوسطه اول |ما به « طلا » ایمان داریم !
برچسب ها :