وقـتـی به یـاد زنگ هـای انشای مـدرسـه می افـتـم، 

می بینم که  اگر بلـبـل زبـانی هـا و شیـریـن کاری های  

همکلاسی هـای شیطـانـمـان نبود،همـه ی زنگ ها در  

ناراحتی و اضطراب و افسردگی می گذشت. 

   زنگ انشا بهـتـرین فـرصـت برای آشنایی شاگردان با  

گنجینه ی پربار ادبیات فارسی و نیز ادبیات جهان است  

و می تـوان آن را بـه موقـعـیـتـی برای پـرورش تـخیـل و  

اندیشه ی شاگردان بـدل کرد و همه ی دانش آموزان را  

به زبان و ادبیات علاقه مند ساخت.راستش من با تعیین  

مـوضـوع برای انشا به کلی مخالـفـم و فکر می کنم اگر  

این درس را تبدیل به زنگ مطالعه و کتاب خوانی کنیم و  

با مـشارکـت فـعـالانه ی هـمـه ی دانش آمـوزان مطالب  

دلنشین و آمـوزنـده و شادی بخش ادبیات ایـران و جهان 

را در این زنگ بخوانیم و بررسی کنیم،حاصلش به مراتب  

بیشتر و بهتر باشد. 

   متأسفانه ملت ما از نظر کمبود مطالعـه در رأس ملـل  

جهان قرار دارد.این درد را به که بگوییم که تیراژ متوسط  

کتاب های خوب در ایران از دو هزار بیشتر نیست و این   

بـرای جمـعیـتـی در حدود شصـت میـلـیـون،شرم آور و  

شگفت انـگیـز است.و تا آنـجا که بـه نظـام آمـوزشی و  

تربیتی برمی گردد باید از همان آغـاز کودکی در خانه و  

از اول دبستان در مدرسه،عادت به مطالعه را در بچه ها  

پـرورش داد  وگـرنـه بعدها دیگر دیر می شود.زنگ انشا  

هم بهـتـریـن فـرصـت برای ترویج کتاب خوانی و پرورش  

تخیل و اندیشـه ی شاگـردان است. 

 

محمد جعفر  پوینده 

منبع : ششم و متوسطه اول |زنگ انشا
برچسب ها : ادبیات ,انشا ,کتاب خوانی ,فـرصـت برای